Acupunctuur

Wat is acupunctuur?

Acupunctuur is een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG). Deze geneeswijze bestaat al duizenden jaren en is gebaseerd op een zogenaamde ‘holistische visie’ . Hiermee wordt bedoeld dat alles met elkaar verbonden is. Bijvoorbeeld dat lichaam en geest één geheel is. De mens is onlosmakelijk verbonden met zijn omgeving. De omgeving beïnvloedt de mens en omgekeerd. Ziekte wordt door de acupuncturist  gezien als een lichamelijke, emotionele  en/of mentale uiting van een verstoring  in het welzijn van de mens in zijn omgeving. De verstoring ontstaat door disbalans in de energiehuishouding. De acupuncturist is gespecialiseerd in het herstellen van het evenwicht hierin. Dat doet de therapeut hoofdzakelijk door zeer kleine naaldjes op bepaalde punten te prikken. Deze naalden beïnvloeden de energie (Qi) die langs banen lopen, die we meridianen noemen. Deze meridianen hebben verbinding met organen en vormen met elkaar een energienetwerk. Met naalden kun je dit energienetwerk beïnvloeden door bijvoorbeeld energieën te stimuleren of juist af te remmen.

Werkwijze

U kunt, zonder verwijzing van uw huisarts een afspraak maken. Op de dag van de afspraak wordt u verzocht om vooraf geen koffie te drinken of drop te eten (i.vm. de tongdiagnose). De eerste behandeling gaat als volgt in zijn werk; Na een korte kennismaking en uitleg volgt een uitgebreid intakegesprek. Naast vragen over uw klachten komen er ook andere dingen aan bod, zoals uw eetlust, stoelgang, slaappatroon en indien van toepassing het verloop van uw menstruatiecyclus. Ook zaken als uw dagindeling, uw werkzaamheden, voedingsgewoonten, ziektegeschiedenis en ziekte in uw familie komen aan de orde. Voor het stellen van de juiste diagnose maakt de acupuncturist , behalve van een vraaggesprek, ook gebruik van de tongdiagnose en de polsdiagnose. Een (kort) lichamelijk onderzoek maakt de diagnose compleet. De diagnose wordt met u gedeeld en er wordt een indicatie gegeven van de vorm van de behandeling, de behandelingsduur, het aantal behandelingen en het verwachte behandelingsresultaat. Wanneer overleg met uw (huis)arts nodig is, wordt dit met u besproken.

Behandelmethodes

De bekendste vorm van acupunctuur is de behandeling met dunne naalden. De naalden blijven enige tijd (minimaal 20 minuten) pijnloos zitten. Soms wordt er gewerkt met moxibustie, ook wel moxatherapie of moxabranden genoemd. Bij moxibustie wordt warmte-energie naar een zogenaamd acupunctuurpunt geleid, met als doel een tekort aan energie (Qi) op te heffen en de energiestroom te bevorderen. Ook cupping of koppen zetten is een behandelmethode van een acupuncturist. Hierbij wordt er een vacuüm boven de huid van een patiënt gecreëerd  door er verhitte glazen of metalen bollen op te zetten. Deze therapie wordt gebruikt om wat in oosterse geneeswijzen bekend staat als ‘stagnatie’ te verhelpen. Het wordt gebruikt om ziektes zoals griep, kortademigheid en bronchitis te behandelen. Cupping wordt ook gebruikt om pijn aan de nek, rug, schouders en andere spieren te behandelen.

Beroepsvereniging

Ik ben lid van Zhong, een Nederlandse vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde. Zhong is sinds 1993 een beroepsvereniging voor therapeuten met een afgeronde Hbo-opleiding op het gebied van TCG. Iedere therapeut bij Zhong heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Lid zijn van deze (of een andere) beroepsvereniging betekent dat een therapeut aan allerlei eisen voldoet. De belangrijkste zijn dat de therapeut, naast kennis heeft van TCG, ook medische basiskennis heeft van de westerse geneeskunde. Daarnaast beschikt de therapeut over een geldig EHBO en reanimatie diploma. Tevens ben je als lid van de beroepsvereniging verplicht om je kennis up to date te houden. Dit vindt plaats middels diverse bijscholingen (108 uur per drie jaar).

Privacy

De Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), die vanaf mei 2018 in werking is getreden, gaat over de wet op de privacy. Dit is aangescherpte wetgeving ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

Ik waarborg uw privacy onder meer door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Ook zorg ik ervoor dat, middels beveiliging van mijn computer, onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Verder heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw toestemming;

– voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid;

– voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing/casuïstiekbespreking;

– een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur kan worden opgesteld.

Mocht ik vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Op de zorgnota die u per mail (of uitgeprint) ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

– Uw naam

– Uw geboortedatum

– De datum van behandeling

– Een korte omschrijving van de behandeling

– De kosten van het consult

In geval van email-contact via de website wordt gevraagd om uw naam en emailadres, deze zal ik alleen gebruiken voor het beantwoorden van uw contactverzoek..

Voor de facturatie van uw behandeling maak ik gebruik van emailverkeer, na de behandeling verstuur ik de declaratie naar uw emailadres.

Klachtenprocedure

Bent u als cliënt niet tevreden over de aanpak van uw therapeut, dan kunt u een klacht indienen conform de klachtenprocedure.
Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) is een zorgaanbieder ( de therapeut) de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen om een conflict met een cliënt op te lossen. Komt u er samen niet uit, dan zal de klachtenprocedure zoals deze geldt voor de Zhong-therapeut, in werking treden. Voor de klachtenprocedure verwijs ik u naar de Zhong website www.zhong.nl of rechtstreeks naar de geschillen- en klachteninstantie SCAG (www.scag.nl) waar u een folder kunt vinden. In de praktijk is deze folder eveneens aanwezig.