Privacy

De Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), die vanaf mei 2018 in werking is getreden, gaat over de wet op de privacy. Dit is aangescherpte wetgeving ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

Ik waarborg uw privacy onder meer door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens. Ook zorg ik ervoor dat, middels beveiliging van mijn computer, onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Verder heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw toestemming;

– voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid;

– voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing/casuïstiekbespreking;

– een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur kan worden opgesteld.

Mocht ik vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Op de zorgnota die u per mail (of uitgeprint) ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

– Uw naam

– Uw geboortedatum

– De datum van behandeling

– Een korte omschrijving van de behandeling

– De kosten van het consult

In geval van email-contact via de website wordt gevraagd om uw naam en emailadres, deze zal ik alleen gebruiken voor het beantwoorden van uw contactverzoek..

Voor de facturatie van uw behandeling maak ik gebruik van emailverkeer, na de behandeling verstuur ik de declaratie naar uw emailadres.